"Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học."

"Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học."

"Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học."

Khuyết Danh

  • Một số liên kết